Terms and Conditions

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst in het kader van het bezoek aan Left of the Dial (het evenement), aankopen in de webwinkel (www.rotown.nl) en de aanschaf van alle toegangs- en hosteltickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De organisatie van het evenement (en/of de beheerders van de locaties) kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de evenementlocaties te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2 Aanschaf tickets
2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

Artikel 3 Tickets en toegang
3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen, tenzij de bezoeker zich bij de organisatie heeft gemeld voor de doorgeefservice. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 Stager is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider voor de wereld. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie, de ticketingprovider en de officiële verkooppunten van de ticketingproviders. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op te leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

Artikel 4 Aanschaf Accommodaties Webwinkel
4.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van accommodaties (een bed in een slaapzaal van een hostel) in de webwinkel van Rotown.nl komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer producten is geplaatst in de webwinkel en is afgerekend.

4.2 De bezoeker ontvangt na verwerking van de betaling een reserveringsbevestiging voor de bestelling via het desbetreffende hostel. De levering van de bestelling vindt plaats op locatie en bij aanvang van het evenement.

4.3 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

4.4 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of bijbehorende producten wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor de producten hoger liggen dan de door de organisatie in de webwinkel getoonde prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

4.5 De reserveringsbevestiging voor het hostel worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de huurprijs voor het hostel is voldaan. Na ontvangst van de bevestiging dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de reserveringsbevestiging van de aangeschafte hostelkamer door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de reserveringsbevestiging worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een reserveringsbevestiging bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat de reserveringsbevestiging daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

Artikel 5 Hostel en toegang
5.1 De bezoeker die overnachtingen in een hostel heeft besteld via de webwinkel van Rotown.nl dient bij het betreden van de accommodatie ook te beschikken over een geldig passe-partout voor het evenement en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst in het hostel tegen inlevering van hun reserveringsbewijs toegang tot het hostel.

5.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor de accommodatie en inrichting en kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van de accommodatie en/of inrichting. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten van de accommodatie zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

5.3 Elk bed mag slechts gebruikt worden door de persoon die op de reserveringsbevestiging staat vermeld.

5.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van het hostel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

6.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

6.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing evenement
7.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

7.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, worden niet vergoed.

Artikel 8 Huisregels
8.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

8.2 Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

8.3 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

8.4 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

8.5 Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

8.6 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

8.7 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

8.8 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

8.9 Roken is niet toegestaan op de binnenlocaties, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

8.10 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 9 Privacy en persoonsgegevens
9.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacy-beleid dat op de website(s) van de organisatie (rotown.nl/info/privacy/) te raadplegen is.

9.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy-beleid van de organisatie.

9.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Stichting Live At Rotown geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.

9.5 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

9.6 Ten behoeve van  de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op de festivallocatie(s) hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan een bevoegde rechter voorgelegd.

Article 1 Applicability
1.1 These general terms and conditions apply to every agreement in the context of the visit to Left of the Dial (the event), purchases in the webshop (www.rotown.nl) and the purchase of all entrance and hostel tickets between the visitor of the event and the organization, regardless of how it comes about. By purchasing and/or using a product from the webshop, ticket and/or entering the location of the event (the 'event location'), the visitor agrees to the content of these general terms and conditions.

1.2 The organization of the event (and/or the managers of the locations) may apply house rules, which apply in addition to these general terms and conditions and can be found on the website(s) of the event locations. By purchasing the ticket in advance, the visitor also declares that he agrees with these house rules.

1.3 The organization can change these general terms and conditions in whole or in part at any time. Visitors will be informed of the changes in good time because the organization will report this on the relevant website(s) of the organization. If the visitor does not inform the organization in writing within 10 (ten) working days that he does not agree with the changes on the grounds of reasonableness and fairness, the visitor is deemed to agree with the changes.

1.4 The nullity of any provision of these general terms and conditions does not affect the validity of the other provisions.

Article 2 Purchase tickets
2.1 The agreement between the organization and visitor for the purchase of tickets is concluded after an order for one or more tickets has been placed at (a (pre)sales address enabled by the organisation).

2.2 An order placed is irrevocable and the visitor cannot change the agreement after that moment. The organization reserves the right at all times to refuse orders or to impose additional conditions.

2.3 Information, such as announcements and quotations, with regard to the event and/or tickets will be (re)displayed or provided as accurately as possible. Due to additional costs of, for example, reservation, payment and/or delivery, prices for tickets may be higher than the prices printed on the tickets by the organization. The organization accepts no liability for any inaccuracies or incompleteness in the information provided above.

Article 3 Tickets and admission
3.1 The visitor must have a valid ticket and a valid proof of identity when entering the event location. Visitors will receive a wristband upon arrival at the event upon presentation of the ticket. This wristband must be worn on the wrist for the entire duration of the event, and may not be taken off or changed, unless the visitor has reported to the organization for the transfer service. The wristband must be shown at the first request of employees of the organization, the event location, security personnel, police and/or other competent authority.

3.2 A ticket is issued to the visitor once and only provides the holder of the ticket (one-time) access to the event and the event location.

3.3 Stager is the exclusive Organisation-enabled ticketing provider to the world. Tickets are only available on the website of the organization, the ticketing provider and the official sales points of the ticketing providers. Only purchase from a recognized presale address guarantees the validity of the ticket. The burden of proof in this regard rests on the visitor.

3.4 The tickets will be sent to the visitor before the start of the event, provided the purchase price for the tickets has been paid. After receipt of the ordered tickets, these must be checked by the visitor for correctness. If the purchased tickets are not received in time by the visitor concerned, or if defects or errors are found in the tickets, the visitor must contact the organization in writing (by letter or e-mail). If a ticket consists of a barcode provided by or on behalf of the organisation, which is provided to the visitor via electronic communication (e.g. e-mail), the visitor must ensure that this ticket can actually be used in a safe manner via electronic communication. provided. The organization guarantees neither confidentiality nor receipt of the ticket.

3.5 The tickets are and remain the property of the organisation. From the moment the ticket is made available to the visitor, the visitor bears the risk of loss, theft, damage or misuse thereof. The organization does not accept any liability for loss or damage to tickets for whatever reason. In the event that the organization is requested by the visitor for replacement tickets, the organization is entitled to refuse this or to charge costs for this.

3.6 The visitor is not permitted to (re)sell the tickets to third parties, to offer them for sale or to offer them, to provide them or to refer to the tickets in commercial expressions in the context of commercial purposes.

3.7 If the visitor makes his ticket available to third parties free of charge and not for commercial purposes, the visitor is in that case obliged to fully impose all his obligations under the agreement with the organization or these general terms and conditions on those third parties. The visitor guarantees that the aforementioned third parties (will) fulfill all obligations.

3.8 The organization may decide to sell the tickets by name (personalised). The organization is entitled (but not obliged) to verify the identity of the ticket holder to determine whether it matches the name on the ticket, and if it does not match, to grant the holder access to the event. refuse.

Article 4 Purchase of Accommodations Webshop
4.1 The agreement between the organization and visitor for the purchase of accommodations (a bed in a hostel dormitory) in the web shop of Rotown.nl is concluded after an order for one or more products has been placed in the web shop and has been settled.

4.2 After processing the payment, the visitor will receive a reservation confirmation for the order via the relevant hostel. Delivery of the order takes place on location and at the start of the event.

4.3 An order placed is irrevocable and the visitor cannot change the agreement after that moment. The organization reserves the right at all times to refuse orders or to impose additional conditions.

4.4 Information, such as announcements and quotations, with regard to the event and/or associated products will be displayed or provided as accurately as possible. Due to additional costs of, for example, reservation, payment and/or delivery, prices for the products may be higher than the prices shown by the organization in the web shop. The organization accepts no liability for any inaccuracies or incompleteness in the information provided above.

4.5 The booking confirmation for the hostel will be sent to the visitor at least 7 days before the start of the event, provided the rent for the hostel has been paid. After receipt of the confirmation, these must be checked for correctness by the visitor. If the reservation confirmation of the purchased hostel room has not been received by the relevant visitor in time, or if defects or errors are found in the reservation confirmation, the visitor must contact the organization in writing (by letter or e-mail). If a reservation confirmation consists of a barcode provided by or on behalf of the organization, which is provided to the visitor via electronic communication (e.g. e-mail), the visitor must ensure that the reservation confirmation can be sent effectively and securely via electronic communication. provided. The organization guarantees neither confidentiality nor receipt of the ticket.

Article 5 Hostel and access
5.1 A visitor who has ordered overnight stays in a hostel via the web shop of Rotown.nl must also have a valid passe-partout for the event and a valid proof of identity when entering the accommodation. Visitors will receive access to the hostel upon arrival at the hostel upon presentation of their reservation receipt.

5.2 The visitor is responsible for the accommodation and furnishings and can be held liable for any damage or loss of the accommodation and/or furnishings. In case of incorrect use or incorrect leaving of the accommodation, additional costs will be charged.

5.3 Each bed may only be used by the person named on the booking confirmation.

5.4 The organization is not liable for loss, theft, damage or injury caused to or by users of the hostel.

Article 6 Liability
6.1 Visitors enter the event location and attend the event at their own risk. The organization is not liable for loss of, theft of and/or damage to visitors' belongings.

6.2 The organization is not responsible or liable for any damage as a result of the cancellation, changes or deviations in (the content of) the program of the event, nor for any other damage, for whatever reason, which directly or indirectly results is the act or omission of the organization and/or the event location, of persons in (one of) their employ, or of other persons employed by or on behalf of (one of) them, or of third parties, during the event or in connection with the stay at the event location, unless the damage is the result of intent or gross negligence on the part of the organization.

6.3 If and insofar as, despite the foregoing, the organization should be liable to the visitor on any ground whatsoever for any damage suffered by the visitor, this liability is at all times limited to direct - and therefore no indirect or immaterial - damage up to the amount , which will be paid out under the organisation's third-party liability insurance, and only if it is legally obliged to do so. In such a case, the organization is also only liable if the visitor immediately informs the organization in writing of the shortcoming, whereby a reasonable period is also set to still comply with the obligation and if the organization continues to fail after that notice of default. in the fulfillment of that obligation.

6.4 The visitor is aware that loud music will be played during the event. The organization advises visitors to wear hearing protection and to regularly go to an environment where no music is played to give the hearing a rest.

Article 7 Cancellation or rescheduling event
7.1 The organization can move the event to another date or location or even cancel it in case of force majeure. 'Force majeure' should be interpreted broadly in that context and includes, among other things, illness and/or cancellation of the artist(s), strikes, fire, bad weather conditions, etc.

5.4 The organization is not liable for loss, theft, damage or injury caused to or by users of the hostel.

Article 6 Liability
6.1 Visitors enter the event location and attend the event at their own risk. The organization is not liable for loss of, theft of and/or damage to visitors' belongings.

6.2 The organization is not responsible or liable for any damage as a result of the cancellation, changes or deviations in (the content of) the program of the event, nor for any other damage, for whatever reason, which directly or indirectly results is the act or omission of the organization and/or the event location, of persons in (one of) their employ, or of other persons employed by or on behalf of (one of) them, or of third parties, during the event or in connection with the stay at the event location, unless the damage is the result of intent or gross negligence on the part of the organization.

6.3 If and insofar as, despite the foregoing, the organization should be liable to the visitor on any ground whatsoever for any damage suffered by the visitor, this liability is at all times limited to direct - and therefore no indirect or immaterial - damage up to the amount , which will be paid out under the organisation's third-party liability insurance, and only if it is legally obliged to do so. In such a case, the organization is also only liable if the visitor immediately informs the organization in writing of the shortcoming, whereby a reasonable period is also set to still comply with the obligation and if the organization continues to fail after that notice of default. in the fulfillment of that obligation.

6.4 The visitor is aware that loud music will be played during the event. The organization advises visitors to wear hearing protection and to regularly go to an environment where no music is played to give the hearing a rest.

Article 7 Cancellation or rescheduling event
7.1 The organization can move the event to another date or location or even cancel it in case of force majeure. 'Force majeure' should be interpreted broadly in that context and includes, among other things, illness and/or cancellation of the artist(s), strikes, fire, bad weather conditions, etc.

7.2 In the event of cancellation of the event, the organization will refund the entrance fee as stated on the ticket to the visitors. Refunds will only take place in the manner indicated by the organization. Service costs or other (consequential) damage, direct or indirect, will not be reimbursed.

Article 8 House rules
8.1 Visitors must adhere to the house rules and the regulations and instructions of the organization and competent authorities. If the organization deems this reasonably necessary to maintain peace and order during the event, in any case if public order or safety is endangered during the event, it has the right to deny the visitor (further) access to the event. and/or from the event location.

8.2 Persons under the age of 16 will only be admitted if they are accompanied by a person of 18 years or older.

8.3 The wristband that is obtained on arrival at the event against surrender of the ticket must be worn on the wrist for the entire duration of the event. A wristband that is not worn on the wrist does not give access to the event.

8.4 In order to enable the organization to comply with its legal obligations, visitors must be able to identify themselves upon request. This applies, among other things, to the Licensing and Catering Legislation, from which it follows that no alcohol is served to visitors under the age of 18. On arrival, persons under the age of 18 receive a separate wristband. The organization reserves the right not to serve alcohol to a customer who is old enough to purchase alcohol, but is gathering with friends under the age of 18 when it is clear that the alcohol is intended for them.

8.5 When entering the event, the visitor will be searched. A visitor who refuses to be searched may be refused entry to the event.

8.6 Digital cameras and telephones with cameras are allowed on the festival site, (digital) video cameras/camcorders and other (sound) recording equipment are not allowed.

8.7 Registration of the event without the express prior written consent of the organization in whatever form, including professional photography, filming and making sound and/or image recordings for commercial purposes, is prohibited, as is reprinting and/or copying from the program (booklet), posters and other printed matter.

8.8 Furthermore, the following items are not allowed on the festival site: food, glassware, plastic bottles, water bottles, cans, camelbaks, pets, (folding) chairs, stools, inflatable objects, umbrellas and parasols, selfie sticks, drugs, fireworks, (fire) weapons, dangerous objects and professional photo, film and other recording equipment. Whether professional equipment is involved is at the sole discretion of the organization. The organization will confiscate (or have seized) unauthorized items at the entrance. Legal valuables can be collected later. Illegal items will be handed over to the police.

8.9 Smoking is not permitted on the indoor locations, with the exception of any designated smoking areas. Any fines imposed on the organization by the visitor as a result of the violation will be recovered from the visitor.

8.10 It is not allowed to bring pets or other animals during the event. It is also not allowed to light fire(s) and/or to carry out commercial activities on the site, and/or to express oneself in any way offensive, discriminatory or insulting or to wear or distribute such signs. The wearing of football shirts, motorcycle club clothing and other clothing with group-specific texts is not allowed.

Article 9 Privacy and personal data
9.1 By concluding an agreement with the organization, (personal) data of the visitor can be collected, recorded and stored in a data file. This (personal) data provided by the visitor is processed by the organization in accordance with its privacy policy, which can be consulted on the website(s) of the organization (rotown.nl/info/privacy/).

9.2 The organization handles the (personal) data obtained with care and only processes it in accordance with the Personal Data Protection Act, and as of 25 May 2018 the General Data Protection Regulation.

9.3 When concluding the agreement with the organisation, the visitor gives explicit permission for the processing of (personal) data in accordance with the organisation's privacy policy.

9.4 It is possible that image and/or sound recordings will be made of the event and the visitors and recordings will be made public or multiplied, without the organization or third parties being or will be liable to pay compensation to the visitor. In addition, media partners selected by the Live At Rotown Foundation can make audio and/or audiovisual recordings for concert registrations and/or promotion of the event.

9.5 The visitor hereby transfers any neighboring and/or copyright and/or portrait rights to the organization without any restrictions. The transfer covers all possible existing and future forms of exploitation of the aforementioned recordings. If for any reason the provisions herein do not result in the aforementioned rights being transferred to the organisation, the visitor will unconditionally cooperate in the transfer by completing and signing a document intended for that purpose. Furthermore, the visitor irrevocably waives the right to invoke his/her personality rights.

9.6 For the safety of the visitor and the security of persons, buildings and grounds, camera surveillance takes place. Visible security cameras are installed at various locations at the festival location(s). In the event of calamities, these recordings can be handed over as supporting material to government agencies, including the police and the judiciary.

Article 10 Final provisions
10.1 These general terms and conditions are exclusively governed by Dutch law.

10.2 Any disputes, of whatever nature, that arise between a visitor and the organization as a result of (use or application of) these general terms and conditions and/or related agreements, will be submitted exclusively to a competent court.