Sustainability

Left of the Dial probeert zo zorgvuldig mogelijk met de wereld om te gaan. Voor een festival is dat niet altijd makkelijk; concerten verbruiken veel stroom en artiesten hebben soms geen andere keuze dan het vliegtuig te nemen. Toch proberen we op allerlei manieren een steentje bij te dragen aan duurzame samenleving:

 • We houden ontzettend veel van dieren, dus al onze catering, zowel voor de artiesten als voor de medewerkers is vegan. De bezoekers kunnen op het plein van Arminius nu alleen nog vegan burgers eten, in de komende jaren hopen we het assortiment uit te breiden en het plein om te toveren in een vegan food court waar je heel de dag door de lekkerste gerechten kunt proeven.
 • The Gym was in 2022 ons duurzame podium. Hier wekten de bezoekers stroom op door te fietsen en zo kunnen de bands spelen.
 • Onze merchandise-service zorgt ervoor dat bands nooit met onverkochte shirts blijven zitten, alles wordt steeds op maat gemaakt. Bezoekers mogen ook hun eigen kledingartikelen meenemen om te laten bedrukken waarmee we de productie van nieuwe shirts verder proberen in te perken.
 • Left of the Dial werkt met heel veel verschillende locaties samen en gelukkig zijn deze ook bewust van ons doel om zo een zo duurzaam mogelijk festival te produceren. Waar mogelijk wordt er gewerkt met groene stroom, herbruikbare waterflessen voor de artiesten en duurzame plastic glazen voor de bezoekers.
 • We proberen zo min mogelijk papier te gebruiken, maar omdat veel van onze bezoekers hebben aangegeven heel erg veel waarde te hechten aan een gedrukt blokkenschema (ook om te bewaren als herinnering) zijn die toch ook nog in beperkte oplage beschikbaar. Alle andere promotiematerialen worden zoveel mogelijk herbruikt.
 • Het meest belastende onderdeel van elk festival is meteen ook het meest onvermijdelijke: de reizen van de artiesten. Zonder artiesten geen festival en hoe graag we ook zouden willen, niet alle artiesten kunnen op de fiets komen. Waar mogelijk proberen we vliegreizen te voorkomen en we brengen de artiesten onder in duurzame hotels. Verder proberen we de artiesten zoveel mogelijk uit hun reis te laten halen: we eisen nooit exclusiviteit. Sommige festivals halen bands over alleen voor dat specifieke festival, Left of the Dial moedigt buitenlandse bands juist aan om meer shows rondom het festival te doen. Het idee is simpel: als je dan toch de reis naar Nederland maakt, verminder je CO2-afdruk dan door meteen op meerdere plekken te spelen, in plaats van daar een aparte tour van te maken. Groot voordeel is meteen ook dat nog meer mensen van die muziek kunnen genieten en dat is uiteindelijk toch waarvoor we het doen!

Left of the Dial cares about a safe and healthy planet and tries to handle accordingly. That’s not always easy for a festival; concerts consume a lot of power and artists sometimes have no choice but to take the plane. Nevertheless, we try to contribute to a sustainable society in all kinds of ways:

 • We love animals just as much as we love music, so all our catering, both for the artists and for the employees, is vegan. Visitors can buy vegan burgers on Arminius square, in the coming years we hope to expand and transform the square into a vegan food court where you can taste a wide variety of vegan dishes all day long.
 • In 2022 The Gym was our sustainable stage. Here visitors generated electricity by cycling and so the bands could play.
 • Our merchandise service ensures that bands are never left with unsold shirts; everything is always custom made. Visitors are also allowed to bring their own clothing items to have them printed, which further limits the production of new shirts.
 • Left of the Dial works with many different venues and luckily they are also on board to produce a festival that is as sustainable as possible. Where possible, we work with reusable water bottles for the artists and sustainable plastic glasses for the visitors.
 • We try to use as little paper as possible, but because many of our visitors have indicated that they love a printed timetable (also to keep as a souvenir), they are still available in a very limited edition. All other promotional materials are reused as much as possible.
 • The most taxing part of any festival is also the most unavoidable: the journeys of the artists. No music festival without artists, and as much as we would like to, not all artists are a bike distance away. Where possible we try to avoid air travel and we accommodate the artists in sustainable hotels. Furthermore, we try to let the artists get as much out of their journey as the can: we never demand exclusivity. Some festivals bring over bands only for that specific festival, Left of the Dial encourages foreign bands to do more shows in our country. The idea is simple: if you make the trip to the Netherlands, reduce your carbon footprint by immediately playing in several places, instead of making a separate tour of it. A big advantage is that even more people can enjoy that music and ultimately that’s the main goal of course!