ABOUT LEFT OF THE DIAL

Wat is Left of the Dial?
Left of the Dial is een jaarlijks internationaal showcasefestival dat mid-oktober in de binnenstad van Rotterdam plaatsvindt. Het laat een dwarsdoorsnede zien van de meest relevante alternatieve artiesten van dat moment.

Hoe is Left of the Dial ontstaan?
Rotown, het poppodium aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, is in 2018 met de organisatie van Left of the Dial begonnen. Het zomerfestivalseizoen loopt tegenwoordig ver tot in september waardoor het aantal bands dat in oktober een clubtour wil doen enorm groot is. Groter dan Rotown in hun eigen zaal, of in een van de andere zalen die zij programmeren, kwijt kunnen. In zo’n drukke periode is het lastig voor jong talent om op te boksen tegen de bekendere acts. Om alle nieuwe bands toch de kans te geven zich te presenteren aan een groter publiek, besloot Rotown Left of the Dial op te zetten.

Waarom heet het festival Left of the Dial?
Het festival is vernoemd naar een nummer van The Replacements. “Left of the Dial” is een verwijzing naar Amerikaanse radiostations. Om de beste alternatieve muziek te vinden, moest je de knop op je radio naar links draaien. Dat sloot perfect aan bij het festival. Bovendien is The Replacements een van de beste bands van de wereld. Dat was ook een prima reden om een festival naar hen te vernoemen.

Waarom verkopen jullie alleen passe-partouts?
Op Left of the Dial zijn alle bands even belangrijk. Er zijn geen headliners en misschien heeft nog niet iedereen het op dat moment door, maar op de ene dag spelen net zulke goeie artiesten als op de andere dag. We hopen dus dat iedereen het hele festival samen met ons wil meemaken. Gewoon, dat verdienen de artiesten. En het is gezelliger.

Wat is Left of the Dial TV?
In 2020 kon Left of the Dial als fysiek festival op het allerlaatste moment niet doorgaan. Het festival had een ontheffing, maar de pandemie laaide op en drie dagen voor aanvang werd noodgedwongen de stekker uit het evenement getrokken. Om toch iets te kunnen doen, hebben we een parallel universum gecreëerd waarin Left of the Dial wel doorging. Dat universum is nog steeds te zien en was de inspiratiebron voor Left of the Dial TV.
De gedachte erachter was simpel: pandemie of niet, Left of the Dial TV kan altijd doorgaan. Daarom wordt er tijdens het festival 72 uur lang een tv-programma uitgezonden. In de zomer heeft de Left of the Dial crew eindeloos veel filmpjes gemaakt en die zijn gecombineerd met videoclips en live sessies te zien op deze website. De beste items zijn later terug te kijken, maar wie het op kan brengen om 72 uur lang naar een schermpje te turen, krijgt unieke beelden te zien. Hebben de mensen die geen kaartje hebben weten te bemachtigen ook wat!

What is Left of the Dial?
Left of the Dial is an international showcase festival that takes place in mid-October in the center of Rotterdam. It offers a cross section of the most relevant alternative artists of the moment.

How did Left of the Dial come about?
Rotown, the music venue on Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, started organizing Left of the Dial in 2018. The summer festival season now extends well into September, which means that the number of bands that plan to do a club tour in October is enormous. Bigger than Rotown can fit in their own venue, or in one of the other venues they promote. In such a busy period it is difficult for young talent to compete against the better-known acts. To give all new bands the opportunity to present themselves to a larger audience, Rotown decided to set up Left of the Dial.

Why is the festival called Left of the Dial?
The festival is named after a song by The Replacements. “Left of the Dial” is a reference to American radio stations. To find the best alternative music, you had to turn the dial on your radio to the left. That matched the feeling of the festival perfectly. Moreover, The Replacements are one of the best bands in the world. That was also a fair reason to name a festival after them.

Why do you only sell 3 day tickets?
To Left of the Dial, all bands are equally important. There are no headliners and even though not everyone might know the bands already, every day is filled to the brim with artists worth checking out. That’s why we hope everyone wants to experience the entire festival together with us. Simply, that's what the artists deserve. And it's more fun too.

What is Left of the Dial TV?|
In 2020, the physical edition of Left of the Dial had to be cancelled at the very last minute. The pandemic flared up and we were forced to pull the plug with the start of the festival only being 3 days away. To keep ourselves busy, we created a parallel universe in which Left of the Dial DID continue. That universe can still be seen today and was the inspiration for Left of the Dial TV. The thinking behind it was simple: pandemic or not, Left of the Dial TV can always happen. That is why we’re broadcasting a TV program for 72 hours during the festival. In the summer, the Left of the Dial crew has made an endless amount of videos, which are combined with music clips and live sessions that can be seen on this website. The best items can be viewed later, but those who can bring themselves to stare at a screen for 72 hours will see some unique images… especially for the unfortunate ones who didn’t manage to get a ticket!